Prayers in

MalteseOUR FATHER ("Missierna")


Missierna li inti fis-smewwiet
jitqaddes ismek
tigi saltnatek
ikun li trid int
kif fis-sema hekkda fl-art.
Hobzna ta' kuljum, aghtina llum,
ahfrilna dnubietna
bhalma nahfru lil min hu hati ghalina,
u ddahhalniex fit-tigrib
izda ehlisna mid-deni. Amen.

HAIL MARY ("Sliema")


Sliem ghalik Marija, bil-grazzja mimlija,
is-Sinjur mieghek,
imbierka inti fost in-nisa
u mbierek il-frott tal-guf tieghek, Gesu.

Qaddisa Marija, omm Alla,
itlob ghalina, midinbin,
issa w fis-siegha tal-mewt taghna. Amen.


Glory Be to the Father ("Glorja")


Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.
Kif kien mill-bidu, issa w dejjem,
u jibqa' ghal dejjem ta' dejjem. Amen.


My Thanks to Fr Mario for these Prayers


Back to Prayer Page