Prayers in

Scots Gaelic


HAIL MARY


Filte dhut a Mhoire, tha thu lan de na grsan;
Tha an Tighearna maille riut. Is beannaichte thu am
measg nam mn, agus is beannaichte toradh do bhronn, Iosa.
A Naoimh Mhoire, 'Mhathair Dh, guidh air ar son ne na
peacaich a nis, agus aig uair ar bis. Amen.Thanks to David G. Landsnes, M.D.Back to Prayer Page